D1 UDF 2010

RANK CAR# PILOT ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL
Q F Q F Q F Q F
1 01 A. Grinchuk - 21 - - - 19 - 25 65
2 20 D. Illyuk - 25 - - - 17 - 17 59
3 08 D. Lisichonok - 17 - - - 25 - 10 52
4 69 A. Golovnya - 19 - - - 4 - 10 35
5 110 F. Chitipakhovyan - - - - - 21 - - 21
6 120 K. Blushs - - - - - - - 21 21
7 89 P. Ruvinov - 10 - - - - - 10 20
8 88 D. Shamin - 10 - - - 10 - - 20
9 46 S. Sak - - - - - 10 - 10 20
10 130 D. Balys - - - - - - - 19 19
11 18 Y. Mulov - 10 - - - 4 - - 14
12 74 V. Gerashchenko - 10 - - - - - 4 14
13 22 V. Palariev - 0 - - - 10 - - 10
14 19 V. Barbash - - - - - 10 - - 10
15 02 D. Teslenko - - - - - 4 - - 4
16 100 V. Reznik - 0 - - - - - 4 4
17 39 A. Yatsenko - 0 - - - - - 4 4
18 10 D. Kosenko - 0 - - - 4 - - 4
19 99 R. Fedotkin - 0 - - - 4 - - 4
20 223 Y. Mostovoy - - - - - 4 - - 4
21 55 V. Marchenko - - - - - 4 - - 4
22 47 K. Shchurenko - - - - - 4 - - 4

 

© Ukrainian Drift Federation. All Rights Reserved. Created by Sergey Sytar