D1 UDF 2009

RANK CAR# PILOT ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL
Q F Q F Q F Q F
1 01 A. Grinchuk 96 17 89 25 77 25 90 21 88
2 08 D. Lisichonok 93 19 60 10 66 10 96 17 56
3 18 Y. Mulov 94 10 100 21 74 10 76 10 51
4 20 D. Illyuk 77 10 100 19 - - 73 19 48
5 22 V. Palariev 60 10 94 17 0 0 - - 27
6 19 V. Barbash 36 10 - - 84 17 - - 27
7 61 T. Kosharny 97 25 - - - - - - 25
8 73 Arunas - - - - - - 82 25 25
9 88 D. Shamin 70 21 0 0 59 0 - - 21
10 98 N. Shikov - - - - 100 21 - - 21
11 07 A. Krasulya - - 90 10 - - 74 10 20
12 21 V. Lutyi - - - - 90 19 29 0 19
13 11 A. Govorov 35 0 65 10 60 0 - - 10
14 55 V. Marchenko 30 0 84 10 - - 0 0 10
15 77 M. Tvardovsky - - - - - - 100 10 10
16 24 S. Lipsky 25 0 0 0 61 10 0 0 10
17 74 I. Kondratiev - - - - - - 85 10 10
18 25 L. Popov - - - - 70 10 10 0 10
19 95 A. Brukhtiy 0 0 58 0 44 0 28 0 0
20 75 A. Polishchuk - - - - - - 65 0 0
21 69 A. Golovnya - - - - - - 64 0 0
22 17 D. Ananiev - - - - 59 0 - - 0
23 33 M. Lukyanets - - - - 43 0 - - 0
24 100 V. Reznik - - - - 42 0 - - 0
25 03 A. Bogdanov - - - - - - 38 0 0
26 46 S. Sak - - - - 30 0 0 0 0
27 02 D. Teslenko - - - - 0 0 30 0 0
28 26 M. Murchin 12 0 - - 0 0 - - 0
29 09 D. Skazhenyi 4 0 - - - - - - 0
30 63 K. Shchurenko - - 0 0 0 0 0.3 0 0

 

© Ukrainian Drift Federation. All Rights Reserved. Created by Sergey Sytar